GitHub Actions czyli młodszy kuzyn Bitbucket Pipelines post

Pięć lat temu popełniłem wpis, w którym opisałem Bitbucket Pipelines. Pamiętam mój zachwyt dla tej alternatywy dla Jenkinsa. Testował też inne narzędzia CI/CD, ale brak własnej infrastruktury dla CI z użyciem Bitbucketa to był killer feature.

Dzisiaj, 5 lat po tamtym wpisie pozostał tylko kurz. A ja cały Build & Release pipeline przeniosłem do GitHub Actions.

GitHub Actions

GitHub Actions to usługa, która pozwala na uruchamianie zadań w chmurze. Zadania te są oparte o Dockera, więc można je uruchamiać na dowolnym systemie operacyjnym. GitHub Actions jest darmowy dla publicznych repozytoriów. Dla prywatnych repozytoriów jest darmowy do 2000 minut miesięcznie.

Migracja z Bitbucket Pipelines

Cały process, po wielu latach bytowania z dockerem, linuxem, bashem był stosunkowo prosty. Wystarczyło przepisać pipeline z Bitbucket Pipelines na GitHub Actions. Oczywiście testując i dostosowując przy tym obrazy dockerowe oraz ich wersje.

GitHub Actions Pipeline - overview

Zerknijmy na kod

Początkowo planowałem podzielić cały pipeline na małe joby i je omawiać linia po linii. Ale w końcu zdecydowałem się na całość. Wystarczy, że zerkniesz na poniższy kawałek kodu.

name: GitHub CI

on:
  push:
    branches:
      - master

jobs:
  website:
    name: Building website
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v2
      - name: Get composer cache directory
       id: composer-cache
       run: echo "::set-output name=dir::$(composer config cache-files-dir)"
      - name: Cache dependencies
       uses: actions/cache@v1
       with:
         path: ${{ steps.composer-cache.outputs.dir }}
         key: ${{ runner.os }}-composer-${{ hashFiles('**/composer.lock') }}
         restore-keys: ${{ runner.os }}-composer-
      - name: Setup PHP
       uses: shivammathur/setup-php@v2
       with:
         php-version: 7.4
         coverage: none
         extensions: mbstring, imap, intl
         tools: composer:v1
      - name: Install dependecies through composer
       run: |
         composer install
         vendor/bin/sculpin generate --env=prod --url "https://michal.kruczek.it"
      - name: Archiving website
       uses: actions/upload-artifact@v1
       with:
         name: website
         path: output_prod/
  cv:
    name: Generating CV
    runs-on: ubuntu-latest
    container: ablu/ubuntu-texlive-full:latest
    needs: website
    steps:
      - uses: actions/checkout@v2
      - name: Generating PDF
       run: |
         cd cv
         make clean examples
      - name: Archiving CV
       uses: actions/upload-artifact@v1
       with:
         name: cv
         path: cv/cv.pdf
  upload:
    name: Releasing
    runs-on: ubuntu-latest
    needs: cv
    steps:
      - name: Download website
       uses: actions/download-artifact@v1
       with:
         name: website
      - name: Download cv
       uses: actions/download-artifact@v1
       with:
         name: cv
      - name: Install SSH key
       uses: shimataro/ssh-key-action@v2
       with:
         key: ${{ secrets.SSH_KEY }}
         name: id_rsa # optional
         known_hosts: ${{ secrets.KNOWN_HOSTS }}
         config: ${{ secrets.CONFIG }} # ssh_config; optional

      - name: Uploading the app
       env:
         PUBLISH_DIRECTORY: ${{ secrets.DOCUMENT_ROOT }}
       run: |
         rsync -acvzh website/ $PUBLISH_DIRECTORY
         rsync -acvzh cv/ $PUBLISH_DIRECTORY

      - name: Purging cache
       env:
         CLOUDFLARE_TOKEN: ${{ secrets.CLOUDFLARE_TOKEN }}
       run: |
         curl -X DELETE \
         -H "Content-Type: application/json" \
         -H "Authorization: Bearer ${CLOUDFLARE_TOKEN}" \
         https://api.cloudflare.com/client/v4/zones/${CLOUDFLARE_ID}/purge_cache \
         --data '{"purge_everything":true}'

Linki

Kategorie: notes, tools

Tagi: ci, cd, continuousintegration, continuousdeployment, GitHub, github